Ponúkame širokú škálu poradenských služieb

Naším klientom poskytujeme poradenstvo. Poradíme akú formu podnikania zvoliť. Hľadáme vhodné technické a programové riešenie bežných činnosti klienta tak, aby sa šetrili klientove zdroje. Na základe skúseností a sústavného vzdelávania prostredníctvom kurzov a školení ako mzdár, účtovník a ekonóm sa snažíme analyzovať súčasnú organizáciu podniku a navrhujeme možnosti zlepšenia a zjednodušenia. Pre klientov poskytujeme aj služby založenie spoločnosti s ručením obmedzeným alebo zmeny na obchodnom registri a živnostenskom registri.

Ostatné služby

Inventúry

Zisťujeme skutočné stavy majetku, vlastného imania, záväzkov v peňažných jednotkách atď. Účtovná jednotka si overuje, či skutočný stav majetku a záväzkov zodpovedá stavu v účtovníctve, ku dňu ku ktorému zostavuje účtovná závierka.

Interné smernice

Povinnosť vypracovať niektoré interné účtovné smernice ustanovuje priamo zákon alebo postupy účtovania, ale niektoré interné účtovné smernice si účtovné jednotky vytvárajú dobrovoľne podľa vlastných potrieb. Pomôžeme Vám s tým.

Vyhotovenie podkladov pre potreby bánk

Pomôžeme Vám pri vyhotovení podkladov pre potreby bánk. Jedná sa o tabuľky, ktoré sú potrebné napríklad pre získanie pôžičiek, pravidelné monitorovanie činnosti spoločnosti, výsledky firmy, rôzne ukazovatele a prognózy.

Skladové hospodárstvo

Ponúkame vedenie skladov a skladového hospodárstva. Komplexný systém skladových pohybov viazaný na evidenciu skladových a materiálových kariet. Skladové pohyby sú tesne napojené na objednávkový a fakturačný modul.

Archivácia

Archivovanie účtovných dokladov a súvisiacich dokumentov vyžaduje zákon o účtovníctve, ako aj ďalšie zákony. napr.: zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, či zákon o DPH. Poradíme vám aké typy dokladov a koľko rokov je potrebné archivovať, po uplynutí zákonom stanoveného termínu, aj ako ich následne likvidovať.

Cena za účtovné služby je vždy riešená dohodou s klientom!

Individuálne závisí predovšetkým od predpokladaného množstva účtovných zápisov a náročnosti účtovných operácií
Chcem vedieť viac