Našim klientom ponúkame v mzdovej a personálnej agende poradenstvo v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod.

Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo.

Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov. Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty. Prihlásime, prípadne odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov. Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov. Správne vypočítame mzdy. Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.

Ponúkané služby

 • prevzatie podkladov
 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • externé spracovanie v našom mzdovom systéme (na žiadosť klienta aj v jeho mzdovom systéme)
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, …
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov (na základe podanej žiadosti)
 • Ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní
 • Príprava a tlač výplatných pások