Ponúkame širokú škálu služieb v systéme podvojného účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Naša spoločnosť sa špecializuje na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy.

V rámci našich služieb podvojného účtovníctva ponúkame: vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, pokladničnej knihy (v tuzemskej a cudzej mene), vedenie analytickej evidencie , vedenie evidencie odberateľských a dodávateľských faktúr, vedenie iných pomocných kníh (evidencia interných dokladov, evidencia pohľadávok a záväzkov), vedenie hmotného a nehmotného majetku, odpisy, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz DPH, kontrolný výkaz.

Poskytujeme pravidelné informácie o stave Vášho účtovníctva – prehľady účtovníctva, saldokonto pohľadávok a záväzkov, priebežný výsledok hospodárenia, informácie o výsledkoch podnikateľskej činnosti. Za našich klientov vypracovávame štatistické výkazy a účtovnú závierku.

Ponúkané služby

  • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
  • spracovanie mesačných účtovných závierok,
  • spracovanie daňových priznaní DPH,
  • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
  • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
  • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
  • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky,
  • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
  • vypracovanie firemných interných smerníc.

Cena za účtovné služby je vždy riešená dohodou s klientom!

Individuálne závisí predovšetkým od predpokladaného množstva účtovných zápisov a náročnosti účtovných operácií
Chcem vedieť viac